► Najneskôr do 15. februára 2018 požiadajte u svojho zamestnávateľa (mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a v časti III: vyznačte: "Žiadam o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods." 

Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať:

a)  2% z Vašej zaplatenej dane – je to suma, ktorú môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3 EUR.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobroľvoľnícky pracovali.

 

► Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (kliknite pre stiahnutie tlačiva)Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2%, alebo 3% zaplatenej dane. Údaje o občianskom združení sme už vyplnili. Číslo účtu občianskeho združenia nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2% prijímateľovi.

 

► Obe tlačivá - Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte/odošlite poštou najneskôr do 30. apríla 2018 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

 

Adresy daňových úradov nájdete na stránke http://www.finance.sk/dane/zoznamy/danove-urady/