CARLSBAD, Kalifornia, 20 Marec, 2013 /PRNewswire/ 

Vo svojej prezentácii Dr. Chiriboga uviedla, že v tejto otvorenej štúdii s jednou dávkou, ISIS-SMNRx bola deťmi s SMA dobre tolerovaná pri všetkých testovaných dávkach, a pri mnohých deťoch bolo pozorované zlepšenie na Hammersmith-ovej škále, prostredníctvom ktorej sa sleduje miera svalovej funkcie.

SMA je vzácne a vážne dedičné nervovosvalové ochorenie charakterizované úbytkom svalovej hmoty a svalovou slabosťou, a je najčastejšou genetickou príčinou úmrtia detí. ISIS-SMNRx  je antisencia vytvorená na liečbu všetkých typov SMA.

„SMA je devastujúce ochorenie, ktoré má za následky vážnu svalovú slabosť a zlyhanie dýchacej sústavy u detí. Súčasné liečby sú len podporné a neriešia podstatnú genetickú príčinu SMA tzn., stratu SMN proteínu, ktorá je nevyhnutná pre prežitie a zdravie nervových buniek zodpovedných za nervovosvalovú funkciu a rast. ISIS-SMNRx je vyvinutá tak, aby riešila základnú genetickú príčinu u pacientov s SMA a to zvýšením produkcie funkčného SMN proteínu,ˮpovedala Dr. Claudia Chiriboga.

„S potešením oznamujem, že malé deti veľmi dobre znášali podávanie ISIS-SMNRx, čo podporí ďalší vývoj tohto lieku. Zlepšenie svalovej funkcie pozorované v tejto štúdii po podaní jednej dávky lieku bolo veľmi povzbudivé. Z týchto dôvodov som nadšená z potencionálneho prínosu ISIS-SMNRx pre deti s touto hroznou chorobou.ˮ

Vo svojej prezentácii s názvom „Výsledky otvorenej štúdie s postupným zvyšovaním dávok ISIS-SMNRx na posúdenie bezpečnosti a znášanlivosti,  Dr. Chiriboga uviedla, že ISIS-SMNRx pri podaní jedinej dávky priamo do miešneho moku bola dobre tolerovaná a že sa neobjavili žiadne nežiaduce vedľajšie účinky. Zároveň aj samotný proces podania lieku bol dobre tolerovaný deťmi s SMA.

Koncetrácie lieku namerané v miešnom moku sa zhodovali s predpokladanými počas predklinických testov, čo dokazuje, že čas účinku lieku v tkanivách nervovej sústavy je veľmi dlhý a dávkovanie je potrebné opakovať raz za 6 až 9 mesiacov. Aj napriek tomu, že test nebol navrhnutý na dokazovanie zvýšenia svalového výkonu, u testovaných deťoch bolo preukázané významné klinické zlepšenie svalovej aktivity (podľa škály HFMSE), ktoré bolo závislé od dávkovania.

Priemerný pozorovaný nárast skóre HMFSE v skupine s najvyššou dávkou (9mg) po treťom mesiaci bolo 3.1 bodov alebo 17.6% -né zvýšenie od počiatočného skóre (základu), pričom 6 z 10 pacientov mali zlepšenie od 4 do 7 bodov. Pozorované 4 - alebo viacbodové zlepšenie sa prejavilo aj v skupine s deťmi mladšími ako 5 rokov (3deti) a v skupine detí starších (3deti) ako 5 rokov. Deti, ktoré sa zúčastnili v týchto klinických testov  môžu vstúpiť do ďalšej prebiehajúcej fázy 1b/2a s viacerými dávkami, alebo do oddelenej štúdie s obnovenou dávkou.

SMA je vážne genetické ochorenie. Deti trpiace na túto chorobu sú bystré a inteligentné, avšak väčšinou nikdy nedosiahnu ani najjednoduchšie motorické míľniky, ako chôdza, lozenie alebo sedenie. Pri najvážnejšom type tejto choroby deti sa dožívajú okolo dvoch rokov. Pri miernejších typoch SMA, pacienti objavením sa príznakov postupne strácajú nadobudnuté zručnosti.

Okrem straty schopnosti pohybu, mladší aj starší pacienti s SMA žijú so stálym nebezpečenstvom vzniku vážnych následkov aj najobyčajnejších  infekcií dýchacej sústavy,“ povedala Karen S. Chen, PhD. „ Výskum ISIS-SMNRx je pôsobivý a má šancu priniesť chýbajúcu liečbu a tak naplniť nádeje mnohých pacientov a rodín v budúcnosti.

Prvá fáza otvorenej štúdie ISIS-SMNRx bola určená na preskúmanie jedinej dávky a postupným zvyšovaním dávok s ohľadom na bezpečnosť, znášanlivosť a famakokinetický profil lieku užívaného klinicky stabilnými deťmi vo veku 2-14 rokov. V štúdii bolo pozorovaných 28 detí, 15 s II. typom SMA a 13 s III. typom SMA. Bola im podaná jednorazová dávka 1, 3, 6, alebo 9 mg ISIS-SMNRx.

Koncentrácia ISIS-SMNRx bola meraná v krvi a miešnom moku. Analyzovali sa aj zmeny v činnosti svalov. Pri všetkých deťoch boli sledované zmeny hrubej motoriky počas celej štúdie pomocou škály Hammersmith Motor Function Scale-Expanded (HFMSE), modifikovanej verzie škály Hammersmith Functional Motor. Táto modifikovaná škála sa používa na vyhodnotenie 33 úloh, pričom každá je hodnotená od 0 do 2. Táto škála je vhodná na ohodnotenie pacientov od veku 2 rokov. HFMSE sa ukázala ako veľmi spoľahlivá pri opakovaných testoch aj v iných štúdiách.

„ISIS-SMNRx je náš prvý liek, ktorý zvyšuje produkciu funkčného SMN proteínu modifikovaním zostrihu RNA. Teraz je to po prvýkrát, čo sme podali antisenciu dieťaťu vo veku dvoch rokov. Je to povzbudzujúce, že liek bol bezpečný a dobre tolerovaný aj pri vyšších dávkach,“ povedal C. Frank Bennett, PhD., senior viceprezident výskumu ISIS. 

„Pokroky u týchto detí sú veľmi sľubné, ale je dôležité pripomenúť, že táto štúdia bola otvorená, bez kontrolnej skupiny,“ povedal Stanley T. Crooke, M.D., PhD.,. „Pozorovaná zlepšená svalová činnosť dáva dôvod pre opatrný optimizmus pri vyššej dávke, ale budeme potrebovať ďalšie klinické dáta z kontrolovanej štúdie, aby sme vedeli vyhodnotiť bezpečnosť a pôsobenie lieku. Prebiehajúca štúdia s viacnásobným podaním lieku by nám mala poskytnúť tieto informácie do konca roka 2013 alebo začiatkom roku 2014.“

ISIS-SMNRx

ISIS-SMNRx je vyvinutá tak, aby zasahovala do zostrihu príbuzného SMN2 génu, zvýšením tvorby plne funkčného SMN proteínu. FDA zaradilo ISIS-SMNRx do kategórie liekov pre "vzácne ochorenia" ⇒ ORPHAN DRUG a udelilo označenie FAST TRACK ⇒ uľahčenie rozvoja a urýchlenie hodnotenia liečiva v počiatočnej fáze. BIOGEN IDEC a ISIS PHARMACEUTICALS uzavreli exkluzívnu celosvetovú dohodu o spolupráci, podľa ktorej budú spoločnosti vyvíjať a uvádzať na trh ISIS "antisencie ISIS-SMNRx, na liečbu všetkých typov SMA.

Podľa podmienok januárovej dohody z roku 2012, ISIS je zodpovedný za všeobecný vývoj a BIOGEN IDEC má možnosť uviesť liek na trh po úspešnom ukončení 2/3 fázy štúdie. Momentálne prebieha hodnotenie ISIS-SMNRx vo fáze 1b/2a s postupnými zvyšujúcimi sa dávkami podanými deťom s SMA. V tejto štúdii deti dostanú dve alebo tri dávky liečiva.

SMA

SMA je vážne dedičné ochorenie, ktoré postihuje približne 30 000 až 35000 pacientov v Spojených štátoh, Európe a Japonsku. Je spôsobené deléciou SMN1 génu alebo jeho génovou mutáciou, čo vedie k úbytku SMN proteínu. Táto bielkovina je nevyhnutná pre prežitie a zdravie nervových buniek v mieche, ktoré sú zodpovedné za nervovosvalový rast a funkciu svalov.

Prenášačom chybného SMN1génu, ktorý nie je schopný vytvárať plne funkčný SMN proteín, je jeden z 50 ľudí, čo je celkovo asi 6 miliónov v USA. Prenášači nemajú žiadne symptómy a choroba sa u nich neprejavuje. Ale keď obaja rodičia sú prenášačmi, pravdepodobnosť, že dieťa bude mať SMA je 1 : 4.

Závažnosť ochorenia závisí od množstva SMN proteínu. Deťom s I. typom SMA, najvážnejšou formou ochorenia, sa tvorí len veľmi málo funkčného proteínu a často sa neodžívajú ani dvoch rokov. Deti s II. typom SMA (miernejším typom), majú väčšie množstvo funkčného proteínu SMN, ale stále majú skrátenú dĺžku života a nikdy nedokážu samostatne stáť. Deti s III. typom SMA majú normálnu životnú dĺžku, ale počas života sa u nich akumuluje viacnásobné telesné postihnutie.

ISIS ďakuje za podporu nasledovným organizáciám: Muscular Dystrophy Association, SMA Foundation, Families of SMA and Cold Spring Harbor Laboratory and theUniversity of Massachusetts Medical School.

STRETNUTIE PRE INTVESTOROV

ISIS usporadúva stretnutie pre investorov vo štvrtok 21. marca o 7.30 PT spojené so živou webovou diskusiou o prezentovaných dátach na AAN o ISIS-SMNRx . Živé vysielanie prezentácie sa bude dať sledovať v sekcii Investors&Media na stránke spoločnosti www.isispharm.com. Dočasne bude dostupné aj na neskoršie pozretie. Prezentácia zo stretnutia AAN bude dostupná na rovnakej webovej stránke.

O FARMACEUTICKEJ SPOLOČNOSTI, ISIS PHARMACEUTICALS, INC.

ISIS využíva svoju vedúcu pozíciu vo využití antisense technológie, aby vyvinula a pridala nové lieky do produktového portfólia pre svojich partnerov. Isis momentálne pracuje na širokej škále 28 liekov na liečbu rôznych ochorení s dôrazom na kardiovaskulárne, metabolické a vážne a zriedkavé ochorenia, ako aj rakovina. Genzyme, jeden z hlavných partnerov Isis uvádza na trh hlavný produkt Isis, KYNAMRO™, na liečbu pacientov s HoFH (Homozygous familial hypercholesterolemia) v Spojených štátoch. Genzyme sa taktiež snaží o schválenie lieku na iných trhoch, ako napríklad v Európe. Lieky a technológie Isis sú dôkladne chránené patentmi. Dodatočné informácie sú dostupné na www.isispharm.com.

ISIS PHARMACEUTICALS

Táto tlačová správa obsahuje predpoklady ohľadom strategickej spolupráce s Biogen Idec, o vývoji ISIS-SMNRx, jeho účinnosti, jeho terapeutického a obchodného potenciálu a bezpečnosti. Všetky vyjadrenia Isis ohľadne cieľov, očakávaní, finančných a iných plánov, zámerov alebo domnienok, vrátane komerčného potenciálu Kynamro, sú pohľadom do budúcnosti a nemali by byť považované za istoty.

Zdroj - text preložený z originálneho článku:

http://ir.isispharm.com/phoenix.zhtml?c=222170&p=irol-newsArticle&ID=1798657&highlight=